El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC)

t’ofereix el distintiu QSPORT

Posem en valor els PROFESSIONALS QUALIFICATS, en compliment de les funcions públiques que com a Col·legi Professional tenim atribuïdes legalment (+INFO). I especialment les de:

Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, amb deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional

Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada………

Així, QSPORT està pensat per reconèixer les empreses i entitats esportives –públiques o privades, amb o sense ànim de lucre– que fan bé les coses, que s’esforcen dia rere dia dedicant recursos humans i econòmics al compliment de l’actual marc normatiu, i que ofereixen la millor garantia en els serveis esportius que presten a la ciutadania

Compleixes amb tots aquests requisits?

Disposo de tot l’equip professional disposa de les titulacions establertes per la llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya

Disposo de tot l’equip professional esta inscrit en el ROPEC o col.legiació COPLEFC segons s’escaigui

Ofereixo transparència i informació clara als usuaris de la relació de professionals que intervenen en els diferents serveis esportius: indicant-ne les funcions, les responsabilitats i el número de ROPEC/COPLEFC (segons el cas)

Disposo assegurança de responsabilitat civil (RC) i d’accidents per a la cobertura en cas de negligències i/o accidents

Compliment de la normativa laboral exigible. Alta a la Seguretat Social de tot l’equip professional. Ús no abusiu del contracte de voluntariat.

Si compleixes tots aquests requisits, demana el teu distintiu AQUÍ

¿Vols el distintiu però necessites ajuda? Contacta’ns!