El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC)

t’ofereix el distintiu QSPORT

Posem en valor els PROFESSIONALS QUALIFICATS, en compliment de les funcions públiques que com a Col·legi Professional tenim atribuïdes legalment (+INFO). I especialment les de:

El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC)

t’ofereix el distintiu QSPORT

Posem en valor els PROFESSIONALS QUALIFICATS, en compliment de les funcions públiques que com a Col·legi Professional tenim atribuïdes legalment (+INFO). I especialment les de:

Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, amb deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional

Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada………

Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, amb deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional

Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada………

Així, QSPORT està pensat per reconèixer les empreses i entitats esportives –públiques o privades, amb o sense ànim de lucre– que fan bé les coses, que s’esforcen dia rere dia dedicant recursos humans i econòmics al compliment de l’actual marc normatiu, i que ofereixen la millor garantia en els serveis esportius que presten a la ciutadania

Compleixes tots aquests requisits?

Disposo de tot l’equip professional amb les titulacions establertes per la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya

Disposo de tot l’equip professional inscrit al ROPEC o té la col·legiació COPLEFC, segons escaigui

Ofereixo transparència i informació clara a les persones usuàries de la llista de professionals que intervenen en els diferents serveis esportius: indicant-ne les funcions, les responsabilitats i el número de ROPEC/COPLEFC (segons el cas)

Disposo d’assegurança de responsabilitat civil (RC) i d’accidents per a la cobertura en cas de negligències i/o accidents

Compleixo la normativa laboral exigible. Alta a la Seguretat Social de tot l’equip professional. Ús no abusiu del contracte de voluntariat.

Compleixes tots aquests requisits?

Disposo de tot l’equip professional amb les titulacions establertes per la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya

Disposo de tot l’equip professional inscrit al ROPEC o té la col·legiació COPLEFC, segons escaigui

Ofereixo transparència i informació clara a les persones usuàries de la llista de professionals que intervenen en els diferents serveis esportius: indicant-ne les funcions, les responsabilitats i el número de ROPEC/COPLEFC (segons el cas)

Disposo d’assegurança de responsabilitat civil (RC) i d’accidents per a la cobertura en cas de negligències i/o accidents

Compleixo la normativa laboral exigible. Alta a la Seguretat Social de tot l’equip professional. Ús no abusiu del contracte de voluntariat.

Si compleixes tots aquests requisits, demana el teu distintiu AQUÍ

Vols el distintiu però necessites ajuda? Contacta’ns!

Si compleixes tots aquests requisits, demana el teu distintiu AQUÍ

Vols el distintiu però necessites ajuda? Contacta’ns!